Produkter från NSIAB:

NSAIB logotype

 

Förbättrad värmeisolering och värmeekonomi

Fukthalten hos en fasad varierar med omgivningen, till exempel efter ett slagregn kommer fasadens fukthalt att öka. Ju fuktigare ett material är desto större är dess värmeledningsförmåga (högre värmekonduktivitet). När en fasad till exempel målas med KalkStark Färg och/eller impregneras med Stenimpregnering C2 fasad & betong kommer fasaden inte längre absorbera vatten och kommer därför att få ett lägre och stabilare fuktinnehåll. Detta leder till att väggens värmeledningsförmåga försämras (isoleringsförmågan förbättras) men också att det inte kommer att åtgå energi för att torka ut väggen (förånga vattnet) varje gång den blir blöt.

Exempel: Värmeledningsförmågan varierar med fukthalten. Ju fuktigare material desto snabbare transporteras värme genom fasaden. Exemplet illustrerar värmeledningsförmågan för två olika typer av tegel. Ett tegel med hög porositet (1300 kg/m3) och ett tegel med låg porositet (1700 kg/m3). Värmeledningsförmåga i tegel

Fullskaleexperiment på byggnader uppförda i lättbetong visar att värmeflödet genom en impregnerad lättbetongvägg minskar med 30-40 % och att en energibesparing på 5-10% uppnås.

Ett verkligt exempel - Energiflödet genom en 70 mm lättbetongvägg. Från första dagen är väggen blöt men avdunstning är förhindrad av en plastfolie. Dag 1 avlägsnas plastfolien och väggen börjar torka varvid energiflödet fån insidan ökar kraftigt. Väggen för fortsätta att torka ut till dag 36 då väggen igen täcks med en plastfolie vilken avlägsnas efter ett dygn. Experimentet visar med tydlighet de avsevärda energimängder som åtgår för att torka ut väggen. värmeflöde

Nordisk Stenimpregnering har ett sort antal produkter som motverkar upptag i av fukt i byggnadskonstruktioner. Produkterna kan delas in i två kategorier: Dels är det produkter med KalkStark teknologi som tack vare sin täta porstruktur absorberar vatten mycket sämre än motsvarande produkt utan KalkStak. Den andra kategorin är impregneringsprodukterna som är framtagna just för att minska fuktupptag. För att optimalt skydd mot fukt kan dessa två produktkategorier kombineras.


 
KalkStark är en produkt från Nordisk Stenimpregnering AB
© Nordisk Stenimpregnering AB
Referensobjekt