Produkter från NSIAB:

NSAIB logotype

 

Vanligt förekommande skador orsakade av miljön

Skador på mineraliska material (t.ex. tegel, betong, bruk, puts) kan ha många olika orsaker. Nedan presenterar vi några av de vanligaste orsakerna till skador som främst orsakas av väder och vind.


Tidens tand
Med tiden kommer alla byggnadsverk att brutas ner av fysikalisk nörning eller kemisk nedbrytnin: Dammpartiklar transporterade av vinden, regn, snö och hagel orsakar erosion. UV-ljus, koldioxid, kväve- och svaveloxider bryter ner materialen kemiskt.
tidens tand

Frostskador
När ett material som har högt fuktinnehåll utsätts för frostgrader kommer vattnet att frysa vilket leder till en expansion och stora spänningar som kan resultera i sprängning av materialet.
Åtgärd: De spjälkade stenarna måste bytas ut. Skadade fogar kan återstärkas med KalkStark Injektion. Den reparerade fasaden bör impregneras med Stenimpregnering C2. En impregnerad fasad avvisar vatten vilket medför att höga fukthalter och frostskador undviks i framtiden.
Frostskador

Korrosionssprängning
Betong har normalt ett högt pH-värde (pH 13-14) som skyddar armeringen mot korrosion. Med tiden tränger koldioxid in i betongen och regarerar med kalciumhydroxiden under bildandet av kalciumkarbonat. Denna reaktion keder också till att pH i betongen sjunker ner mot pH 9 och att betongens korrosionsskyddande förmåga upphävs. Vatten som tränger in i betong tillsammans med kloridjoner leder till en accelererad korrosion av armeringen. Då rost har större volym än stål spricker betongen vilket leder till att korrosionshastigheten accelererar ytterligare.
Åtgärd: All lös betong måste avlägsnas och armeringjärnen rengöras från rost. Betongens pH-värde återställs med KalkStark injektion för att förhindra att nya skador uppkommer. Skadan repareras och impregneras med Stenimpregnering C2. En impregnerad fasad hindrar vatten och koridjoner från att tränga in till armeringen och orsaka nya korrosiosskadorn. Vill man skydda betongen ytterligare kan den målas med vår karbonatiseringskyddande färg Concrete Pro.
korrosionssprängning

Korrosionssprängning

korrosionssprängning

korrosionssprängning

Kemisk nedbrytning
Kemisk nedbrytning kan ske på flera sätt, vanligtvis orsakade av oxider från förbränning, t. ex. koldioxid (CO2), kväveoxider (NOX) och svaveloxider (SOX). I kalkhaltiga material är det vanligt förekommande är att vattenlösta svavelföreningar (surt nedfall) leder till att kalciumföreningar omvandlas till gips. Denna omvandling medför en kraftig volymökning med påföljande skador.
Åtgärd: Skadorna repareras och objekter återstärks och pH-värdet återställs med KalkStark Injektion. En impregnering av den reparerade fasaden med Stenimpregnering C2 kommer att förhindra vattenlösta luftföroreningar från att sugas upp av fasaden i framtiden. Är det en betongfasad kan den också skyddas genom målning med vår betongskyddsfärg Concrete Pro.
sulfatattack

Biologisk nedbrytning/nedsmutsning
Mögel och mikroorganismer som alger, men även växter och mossor kan leder till missprydande påväxt och i vissa fall en nedbrytning av materialtet. Gemensamt för alla biologiska organismer är att de kräver vatten för att växa.
Åtgärd: Fasaden tvättas ren med BioVäck och/eller mekanisk tvätt. Eventuella skador repareras och materialet återstärks eventuellt med KalkStark Injektion. Den rena ytan impregneras sedam ned Stenimpregnering C2. Då impregnering leder till att fasaden torkar kommer heller inget biologisk påväxt att ske i framtiden.
mossa

alger

Kalkutfällning
Kalkutfällning sker när utfälld kalciumhydroxid från betong eller bruk ansamlas vid ytan. Kalciumhydroxiden omvandlas, vid kontakt med koldioxid, snabbt till svårlöslig kalciumkarbonat.
Åtgärd: Kalkutfällningen tvättas bort mekaniskt. Vid behov återstärks objektet och pH-värdet återställs med KalkStark Injektion.

kalkutfällning

kalkutfällning


Saltutfällning
I alla murverk finns det vattenlösliga salter. Vid slagregn löses dessa salter upp och när sedan vattnet avdunstar på ytan stannar salterna kvar. Efter en tid bildas en vit beläggning av salter på fasaden.
Åtgärd: Fasaden tvättas ren. Om urlakningen är stor kan en återstärkning och återställning av pH-värdet med KalkStark Injektion vara lämplig. Efter rengöring och pH-återställning bör fasaden impregneras med Stenimpregnering C2. En impregnering förhindras salterna från att migrera till ytan då de bara kan transporteras i vattenlöst form.
saltutfällning

Nedsmutsning
Nederbörd för med sig smutspartiklar som sugs in i materialets porer då vattnet absorberas. När vattnet dunstar blir smutsen kvar och missfärgar fasaden.
Åtgärd: Smutsen tvättas bort och fasaden impregneras med Stenimpregnering C2. Då en impregnerad fasad inte absorberar vatten kommer eventuell smuts endast att sitta löst på ytan. Vid slagregn kommer rinnande vatten att tvätta bort den ytliga smutsen.
smuts


 
KalkStark är en produkt från Nordisk Stenimpregnering AB
© Nordisk Stenimpregnering AB
Referensobjekt